NTT Urban Solutions Group

NTT Urban Solutions, Inc.

Akihabara UDX, Sotokanda 4-14-1, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan

NTT Urban Solutions Research Institute

Akihabara UDX, 14‐1, Sotokanda 4‐chome, Chiyoda‐ku, Tokyo, 101‐0021, Japan

NTT Urban Development Corporation

Akihabara UDX, 14‐1, Sotokanda 4‐chome, Chiyoda‐ku, Tokyo, 101‐0021, Japan

NTT FACILITIES, INC.

Granparktower, 3-4-1 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0023

NTT Urban Value Support, Inc.

Granparktower, 3-4-1 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0023

PAGE TOP